به موسسه KISS در هامبورگ خوش آمديد

KISS افرادى را كه به گروههاى خود يارى علاقه مند هستند كمك و يارى ميكند و آنها را در اين راسته مطلع ميسازد.

KISS در پايه سازى گروههاى جديد كمك ميكند و از گروههاى موجود پشتيبانى ميكند.

KISS با افراد حرفه اى، نهادها و موسسات موفق و معتبر كار ميكند. 

KISS كمك ميكند تا گروههاى خود يارى ايده هاى خود را به مردم و جامعه ارائه دهند.

KISS در دسترس يك پايگاه عظيم از اطلاعات در باره ى١٤٠٠ شهروند هامبورگ است كه در انجمن هاى خود يارى موفق هستند و كمك ميكند تا افراد علا قه مند به اين گروه ها به اطلاعات لازم دسترسى پيدا كنند.

KISS در تلاش است كه در هامبورگ محيطى آرام و دوستانه به وجود بياورد، تا مردم به راحتى گروههاى خود يارى مورد علاقه ى خود را پيدا كرده و مشكلات خود را به كمك اين گروهها به آسانى در دست گرفته و حل سازند.

Wir sind telefonisch (und mit vorher vereinbartem Termin auch persönlich) für Sie erreichbar!

Von Montag bis Donnerstag (jeweils 10 bis 18 Uhr) erreichen Sie uns unter

040 / 39 57 67

Am Donnerstag, 24.09., nur von 13 bis 18 Uhr.