به موسسه KISS در هامبورگ خوش آمديد

KISS افرادى را كه به گروههاى خود يارى علاقه مند هستند كمك و يارى ميكند و آنها را در اين راسته مطلع ميسازد.

KISS در پايه سازى گروههاى جديد كمك ميكند و از گروههاى موجود پشتيبانى ميكند.

KISS با افراد حرفه اى، نهادها و موسسات موفق و معتبر كار ميكند. 

KISS كمك ميكند تا گروههاى خود يارى ايده هاى خود را به مردم و جامعه ارائه دهند.

KISS در دسترس يك پايگاه عظيم از اطلاعات در باره ى١٤٠٠ شهروند هامبورگ است كه در انجمن هاى خود يارى موفق هستند و كمك ميكند تا افراد علا قه مند به اين گروه ها به اطلاعات لازم دسترسى پيدا كنند.

KISS در تلاش است كه در هامبورگ محيطى آرام و دوستانه به وجود بياورد، تا مردم به راحتى گروههاى خود يارى مورد علاقه ى خود را پيدا كرده و مشكلات خود را به كمك اين گروهها به آسانى در دست گرفته و حل سازند.

Öffnungszeiten der Kontaktstellen

Zurzeit sind folgende Kontaktstellen telefonisch und persönlich zu erreichen:

Kontaktstelle Harburg

 040/300 873 22

14.00 - 18.00 Uhr
Neue Straße 27, 21073 Hamburg

 

 

Kontaktstelle Mitte

040/537 978 97914.00 - 18.00 Uhr

Kreuzweg 7, 20099 Hamburg